پروژه دانشجویی طراحی مجموعه ورزشی

پروژه دانشجویی طراحی مجموعه ورزشی

نمونه کار طراحی سه بعدی
پروژه دانشجویی ماکت کتابخانه

پروژه دانشجویی ماکت کتابخانه

نمونه کار ساخت ماکت
پروژه دانشجویی ماکت ترمینال

پروژه دانشجویی ماکت ترمینال

نمونه کار ساخت ماکت
طراحی نما

طراحی نما

نمونه کار طراحی سه بعدی
پروژه دانشجویی ماکت شهرک

پروژه دانشجویی ماکت شهرک

نمونه کار ساخت ماکت
پروژه دانشجویی ماکت ویلا

پروژه دانشجویی ماکت ویلا

نمونه کار ساخت ماکت
پروژه دانشجویی طراحی ویلا

پروژه دانشجویی طراحی ویلا

نمونه کار طراحی سه بعدی
پروژه دانشجویی ماکت موزه

پروژه دانشجویی ماکت موزه

نمونه کار ساخت ماکت
پروژه دانشجویی ماکت ورزشگاه

پروژه دانشجویی ماکت ورزشگاه

نمونه کار ساخت ماکت
پروژه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ

پروژه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ

نمونه کار ساخت ماکت