صفحه پرداخت

پرداخت نقدی
 
شماره کارت ملت:
6104-3379-73645847

 شماره کارت ملی:
6037-9971-9321-3437 
 
به نام : حمید رضا بشیری

شماره تماس جهت هماهنگی:
09126674632