ترسیم نقشه های معماری

 
 
گروه معماری طرح و هنر در زمینه های مختلف پروژه های معماری از فاز صفر (مطالعات و امکان سنجی پروژه)، فاز1 (طراحــی اولیــه نقشه هـای معمــاری)، فاز2 (طراحــی دقیق با ارائه نقشه های اجرایی و جزئیات)، فاز3 (مرحله پایانی پروژه)، در کــاربری های بناهای مختلف، مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، آموزشی، درمانی و ... در کنار شما است و در طراحی و اجرای بخش های مختلف پروژه، اعم از طراحی نما، طراحی پلان ،طراحی سایت و محوطه و... در حوزه اجرایی و دانشجویی شما را یاری می رساند.